120797268-global-business-and-stats-conc

EKONOMETRIKA

Ob’ektlar va jarayonlarning namunaviy modellari va ularni tadqiq qilish metodikalarini o’rganish, eksperimental tadqiqotlarni o’tkazish, eksperimental tadqiqotlar natijalariga ishlov berish, ularni tahlil qilish, xulosalar chiqarish va tavsiyalarni ishlab chiqish, iqtisodiyot sohasidagi ekonometrik modellarni tuzish, iqtisodiyot sohasidagi amaliy dasturlar paketi va ma’lumotlar bazalarini tuzish, ilmiy-tadqiqotlarni o’tkazish  holatini tahlil qilish, texnologiyalashtirish variantlarini ko’rib chiqish va aniq variantini tanlash, aniq variant bo’yicha o’qitish texnologiyasini ishlab chiqish, avtomatlashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish, o’quv jarayonida hamda talabalarning o’quv-ilmiy-tadqiqotlarida axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish, ilmiy tadqiqot loyihalarini tahlil qilish, iqtisodiy masalalarni hal etish uchun yangi dasturlar paketlarini qo’llash, o’tkazilayotgan ilmiy tadqiqot loyihalari mavzusi bo’yicha modellar, algoritmlar, metodlar tadqiqot  qilishi va ishlab chiqish, namunaviy metodikalar va boshqalar bo’yicha eksperimental tadqiqotlarni o’tkazish va ularning natijalarini tahlil qilish, namunaviy texnologik jarayonlarni ishlab chiqish va ularni qo’llashi, ilmiy va amaliy faoliyatda sohaga mos tizimni rivojlantirish va ulardan foydalana olishi lozim