Анализ графиков
Аналитика

IQTISODIYOT

Ilmiy–tadqiqot metodologiyasi, xulosalarni ta’riflash va olingan natijalarni baholash, empirik va nazariy tadqiqot usullaridan foydalanish, ta’limga texnologik yondashuv, o’quv maqsadlarini aniqlashtirish, pedagogik faoliyatni oqilona rejalashtirishi va tashkil etishi, amaliy xorijiy tilni o’zlashtirishi lozim,  ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tahlil etish, modellashtirish va prognozlash, raqobat tadqiqotlarini olib borish, raqobatbardoshlikni rivojlantirish usullaridan keng foydalanish, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarida investitsion va innovatsion faoliyatni tashkil etish va uni boshqarish, tarmoqlar va sohalar iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqish, korxonalarning rivojlanish  strategiyasini ifodalovchi ko’rsatkichlar tizimidan foydalanish va tahlilni amalga oshirish, zamonaviy korxona va firmalarning bozordagi hatti-harakatlari va iqtisodiyotdagi rolini aniqlash, risk va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish xususiyatlarini bilishi, korxona mahsulotlari va xizmatlariga bo’lgan talabni tahlil qilish, baholash va prognozlash usullarini qo’llay olishi, ishlab chiqarish xarajatlarini tahlil qilish ko’nikmalarini shakllantirish, korxona foydasini rejalashtirish va boshqarish usullarini qo’llay olish, mutaxassisligi bo’yicha ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishi kerak.