Абстрактные фигуры

MAKRO-IQTISODIYOT

mutaxassisligi iqtisodiyotning zamonaviy holati baholangan  vaziyatlar negizida, kelgusidagi rivojlanish istiqbollarini tavsiya kiladigan, iqtisodiy fan sohasidagi mutaxassislik bo’lib, iqtisodiy tahlil negizida makroiqtisodiy modellar tatbiqini qo’llay olish, makroiqtisodiy siyosat chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni tashkil etish, makroiqtisodiy prognozlarni amalga oshirish, iqtisodiy o’sishni ta’minlash borasida balans tizimlaridan oqilona foydalanishga erishish, mamlakatda fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga  erishish uchun zarur dasturlarni  ishlab chiqish bo’yicha malaka va ko’nikmalar majmuasini o’z ichiga oladi.