Градиент

MINTAQAVIY IQTISODIYOT

Yo'nalish haqida

rivojlanishining investitsion va innovatsion strategiyasini ishlab chiqish va ijrosini ta’minlash; xalqaro moliya bozori va institutlari faoliyatining asoslarini, xalqaro moliya bozori va institutlari ishtirokchilarini bilishi, shuningdek xalqaro moliya bozori va institutlarining O’zbekiston iqtisodiyotiga ko’rsatadigan ta’sirini baholashi; tashqi iqtisodiy faoliyat rivojlanishining moliya kredit mexanizmini shakllantirish va amalga oshirishni bilishi, bu bilimlardan amaliyotda foydalanishi; tashqi iqtisodiy faoliyatda bojxona xizmatlarining ahamiyatini baholashi, O’zbekistonda bojxona xizmatlarining rivojlanishini tahlil qilishi; tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishda logistikani to’g’ri tashkil etish yo’llarini bilishi, logistikaning rivojlanishi borasida xorijiy ilg’or tajribalardan foydalanishi; tashqi iqtisodiy faoliyatda marketingdan tutgan o’rni va rolini baholash, tashqi iqtisodiy faoliyatda marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishni bilishi; xalqaro bitimlar va kelishuvlarni samarali tashkil etish yo’llarini bilishi va ulardan amaliyotda foydalanishi; magistratura mutaxassisligi bo’yicha nazariy va amaliy bilimlarni, uquv va ko’nikmalarni shakllantirishi; magistratura mutaxassisligi bo’yicha bilimlar bazasini yaratish, jamlash va ulardan foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirishi; magistratura mutaxassisligi bo’yicha ilmiy tadqiqot ishlarini bajarish, kasb faoliyatining ko’zlangan natijalariga erishishda jarayonlarni modellashtirish va tizimli yondashish borasidagi ilmiy bilimlar, amaliy mahorat va ko’nikmalarga ega bo’lishi kerak.