диаграммы

STATISTIKA

- mehnat bozorida statistik tadqiqotlarni o‘tkazish;

- statistika sohasidagi maʼlumotlarni yig‘ish;

- statistik maʼlumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish;

- statistik ko‘rsatkichilarning o‘zgarish tendensiyalari va dinamikasini tahlil qilish;

- moliyaviy va statistik hisobotlarni tuzish hamda ularni sharhlash;

- variatsiya ko‘rsatkichlarini hisoblash;

- dispersiya va kvadratik o‘rtacha tafovutni hisoblash;

- dispersiyalarni qo‘shish;

- variatsiya koeffitsiyentlarini aniqlash;

- geometrik dispersiyani aniqlash;

- asimmetriya va ekstsess ko‘rsatkichlarini hisoblash;

- gipotezalarni statistik tekshirish;

- dispersion tahlil qilish;

- regression va  korrelyatsion tahlil qilish;

- ko‘p o‘lchovli korrelyatsiyani aniqlash;

- mavsumiy tebranishlarni aniqlash;

- davriy yoki tsiklik tebranishlarni hisoblash;

- dinamika qatorlarida avtokorrelyatsiyani aniqlash;

- Laspeyres va Paashe indekslarini hisoblash;

- yalpi ichki mahsulot jismoniy hajmi indeksi va deflyatorini hisoblash;

- dinamika qatorlarida aniqlash;

- korrelatsion va regresion modellarni tuzish;

- juft korrelyatsiya koeffitsientini hisoblash;

- ranglar korrelyatsiya koeffitsientini aniqlash;

- o‘zaro bog‘langan indekslarni hisoblash - qobiliyatlariga ega bo‘lishi lozim.